Strona główna / REGULAMIN „Przedsprzedaży produktów na zamówienie w sklepie internetowym “Nordkrill”


§ 1
Postanowienia ogólne 


 1. Organizatorem przedsprzedaży, zwanej również "pre-order", "przedsprzedaż" produktu na zamówienie w sklepie internetowym Nordkrill, jest Nordkrill Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, adres: ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Wrocław Fabryczna, Wydział VI Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000854329, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 PLN, NIP: 898 225 94 70, REGON: 386740798, zwany dalej („Organizatorem”).
 1. Treść niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem” jest dostępna na stronie internetowej nordkrill.pl.
 2. Przedsprzedaż polega na sprzedaży produktów na zamówienie, o których mowa w § 2 ust.2 Regulaminu, w sklepie internetowym www.nordkrill.pl, których dostawa jest realizowana w terminie późniejszym wskazanym przez Organizatora, dalej „Przedsprzedaż”.
 3. Przedsprzedaż trwa w okresie od dnia 10.07.2020 do wyczerpania zapasów produktów objętych Przedsprzedażą. 
§2
Postanowienia szczegółowe Przedsprzedaży

 1.  Uczestnikiem Przedsprzedaży może być każdy klient (tj. osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca), który wyrazi chęć udziału w Przedsprzedaży i dokona zakupu produktów, o którym mowa w § 2 ust.2 Regulaminu, dalej „Uczestnik”.
 2. Przedsprzedażą objęty jest produkt Nordkrill Ultra Krill Oil - olej z kryla antarktycznego, 60 kapsułek, nowy (tzw. premierowy), cechujące się dużą popularnością i często ograniczoną dostępnością.
 3. Zamówienia można składać jedynie przez stronę internetową nordkrill.pl. W zakresie zasad składania zamówień, oferowanych metod dostawy oraz płatności znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego nordkrill.pl, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu
 4. Formą płatności wyłączoną w przypadku Produktów objętych Przedsprzedażą jest płatność, gotówką za pobraniem.
 5. Przewidywany termin dostępności Produktów wynosi do 2 miesięcy od dnia złożenia i opłacenia zamówienia. Termin ten jest zawsze widoczny na karcie produktu. Termin może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora. 
 6. Zamówienia złożone w Przedsprzedaży zobowiązują Uczestników do zapłaty za Produkty w terminie 7 od dnia złożenia zamówienia, i następnie odbioru zamówionego Produktu. W przypadku nieopłacenia zamówienia w powyższym terminie zostanie ono anulowane. 
 7. Wszystkie zamówienia składane w ramach Przedsprzedaży są możliwe do zrealizowania tylko i wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty klienta na rachunek Organizatora
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień złożonych w ramach Przedsprzedaży w przypadku niedostępności wystarczającej ilości Produktu lub niemożności zrealizowania zamówienia ze względu na inne okoliczności powodujące brak pozyskania produktu.
 9. Uczestnik otrzymuje zwrot za zakupiony Produkt do 14 dni roboczych po poinformowaniu go o anulacji zamówienia. Kwota zwrotu może zostać pomniejszona o prowizję operatora płatności, tj. Stripe, Paylane (Polskie e-platnosci), PayU, Przelewy24, DotPay, PayPal.
 10. Z tytułu anulowania zamówienia Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub rekompensaty, w tym również odsetek.
 11. Zamówienia, składane w ramach Przedsprzedaży, realizowane są według kolejności ich składania.
 12. Uczestnikowi, który dokonał zakupu Produktu w ramach Przedsprzedaży, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego Nordkrill.
 13. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Przedsprzedaży.
 14. Uczestnictwo w Przedsprzedaży jest dobrowolne.
 15. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Przedsprzedaży wielokrotnie w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie. 
§3
Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Przedsprzedaży należy kierować na piśmie do siedziby Organizatora: Nordkrill, jest Nordkrill Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Księcia Witolda 49/15 lub pod adresem mailowym kontakt@nordkinn.pl.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail i dokładny adres zamieszkania Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.


§4
Ochrona danych osobowych 


Administratorem danych osobowych Uczestników, biorących udział w Przedsprzedaży jest Organizator. Do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Przedsprzedaży zastosowanie znajduje treść regulaminu sklepu internetowego nordkrill.pl, znajdująca się pod wskazanym linkiem - https://nordkrill.pl/policies/terms-of-service.

§5
Postanowienia końcowe 

 1. Uczestnicy promocji zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem. Udział w Przedsprzedaży oznacza zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu w całości i przestrzegania jego postanowień.
 2. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany, zaś wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub z nim związane będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez zamieszczenie informacji o zmianach na stronie www.nordkrill.pl. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez uczestników.